జీవితం

మ్యావ్‌ మ్యావ్‌ డే.. బాగా జరిగింది!

ఆగస్ట్ 8 వ తారీకు ప్రత్యేకత మీకు తెలుసా? మార్చి 8 అంటే విమెన్స్ డే … ఆగస్ట్ 15 అంటే స్వతంత్ర దినోత్సవం… అని తెలుసు కానీ, ఈ ఆగస్ట్ 8 ఏమిటి? – అనుకోకండి. ఇది అంతర్జాతీయ పిల్లుల దినోత్సవం. “ఏమిటీ? పిల్లులకు కూడా ఒక [ .. READ ]