మిడిమిడియా

మీడియాని బతిమాలుకుంటున్న సింగర్

Singer Demi Lovato is diagnosed to have Bipolar Disorder. Now she requests media not to stamp her on that name. మీడియా తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలదు. ఎవరిమీదైనా ఎలాంటి ముద్రయినా వేయగలదు. మంచి ఎంత వరకు చేస్తుందో తెలీదు కానీ, పలానా [ .. READ ]