చందమామ

పుణ్యపాపాల పూసగుచ్చి చెప్పే చందమామ కథ

ఈ చందమామ కథలెందుకు? ‘రంగులు మారే హారం’… తర్కంతో కూడుకుని ఆలోచింపజేసే కథ. ఏది పుణ్యం? ఏది పాపం? – అన్నది మనుషులు సులువుగా తేల్చి చెప్పగల వ్యవహారం కాదు. చాలాసార్లు లాజిక్ ద్వారా మంచీ చెడూ నిర్ణయించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు మనిషి. అయితే శాస్త్రాలూ, నమ్మకాలూ మనుషుల నీతివర్తనని [ .. READ ]

చందమామ

మంచిగుణానికి అర్థం చెప్పే ‘మాట నేర్పరి’

ఈ చందమామ కథలెందుకు? ‘మాట నేర్పరి’… ఇదో అద్భుతమైన కథ. పక్కవాడికి సాయం చేయలేకపోయినా కనీసం చేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా అన్నా స్వర్గం లభిస్తుందంటాడు రచయిత. మనిషి అనేవాడు ముందుగా స్వార్థం చూసుకుంటాడు. ఆ తరవాతే పక్కవాడికి సాయం అనేది. పక్కవాడు మరీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇబ్బంది అయినా [ .. READ ]