చంద్రుడి మీదకి వెళ్తారా? కుజుడి మీదకి పోతారా?

This post is also available in: enఇంగ్లిష్‌